Fr. Jim Kuzinski

24" x 30" Oil St. Thomas Parish - Smyrna, GA